• Regulamin


DEFINICJE

Sprzedawca – Poziom21 S.C. – ul. Wyzwolenia 21a; 43-438 Brenna; NIP 9442251904; telefon 0048 791 00 21 00; email: firma@poziom21.pl

Sklep internetowy - sklep internetowy Poziom21.pl; hurt.poziom21.pl;  prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.poziom21.pl ; www.hurt.poziom21.pl

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 ze zm.).

Konsument - osoba w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

 • 1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 1. Szczegółowe zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz składania zamówień w ramach prowadzonej sprzedaży wysyłkowej towarów przez sieć Internet określa niniejszy regulamin (dalej: Regulamin).
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by opisy towarów dostępnych w Sklepie internetowym były szczegółowe i możliwie najlepiej charakteryzowały dany przedmiot. Wymiary towarów są podawane według parametrów: [szerokość x głębokość x wysokość]. W przypadku towarów tworzonych na indywidualne zamówienie (w szczególności mebli ze stali nierdzewnej), zdjęcia mają charakter wzoru i mogą przedstawiać towary lub produkty o innych wymiarach. W razie wątpliwości Klient jest proszony każdorazowo o kontakt z Działem Handlowym Sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca w przypadku Klientów niebędących Konsumentami zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmian wprowadzanych przez producentów w katalogach sprzedażowych w szczególności związanych ze specyfikacją oraz wyglądem towaru, a także aktualizacją przez producenta zdjęć towarów i parametrów.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów występujących w zaproszeniu do zawarcia umowy, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wyrządzone na mieniu, zdrowiu  i osobie w przypadku gdy Klient użytkuje towar niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją  obsługi  sporządzoną przez producenta lub dystrybutora. Powyższe ma także zastosowanie w przypadku dokonania przez Klienta wadliwego montażu zakupionego towaru. 
 • 2

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny towaru podane w Sklepie internetowym są wyrażone w PLN oraz są cenami brutto.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
 3. płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;
 4. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep internetowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu internetowego;
 5. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep internetowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.
 • 3

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY I JEJ REALIZACJA

 1. Klient przed złożeniem zamówienia każdorazowo zapoznaje się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem www.poziom21.pl , powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Jeżeli kupującym jest Konsument, to Sprzedawca każdorazowo przed zawarciem umowy uzyskuje od Konsumenta akceptację postanowień Regulaminu w formie e-mail lub poprzez zatwierdzenie przez Konsumenta pola "akceptuję Regulamin".
 2. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami i parametrami dotyczącymi wybranego towaru przed złożeniem zamówienia. Powyższe ma zastosowanie także przypadku zawarcia umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia w formie telefonicznej przez Klienta niebędącego Konsumentem. Złożenie zamówienia w formie, o której mowa w pkt. 5, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę Sklepu internetowego 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Zamówienia składane przez Klientów są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.
 5. Klient ma możliwość złożenia zamówienia: a. telefonicznie, b. poprzez koszyk zamówień Sklepu internetowego, c. drogą e-mailową, d. przez formularz kontaktowy. Zamówienia, o których mowa w lit. b-d powyżej, mogą być składane pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 6. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0;
 7. włączona obsługa Java Script, włączona obsługa plików Cookies;
 8. aktywny adres e-mail.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
 10. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu internetowego zamówienie, składa ofertę zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, której przedmiotem są towary dostępne w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem uznana jest za zawartą  w przypadku potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę.  
 11. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on potwierdzenie wysłane drogą e-mailową  lub  poprzez sms. Klient jest każdorazowo informowany o zmianie statusu złożonego zamówienia na wskazany przez niego adres e-mail lub nr telefonu.
 12. Warunkiem realizacji zamówienia w przedmiocie mebli ze stali nierdzewnej i towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie jest wpłacenie przez Klienta 20% zaliczki liczonej od ceny zamówionego towaru w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego lub przesyłki za pobraniem i dokonaniu płatności przy odbiorze towaru.
 13. Czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych. W przypadku dłuższego terminu realizacji, Klient jest o tym fakcie informowany. Na termin realizacji zamówienia składa się: czas skompletowania zamówienia oraz czas dostarczenia przez firmę kurierską lub przewozową.
 14. Klient bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sklepem internetowym nie może domagać się realizacji usług dodatkowych związanych z doręczeniem przesyłki, takich jak telefoniczne awizowanie dostawy, wniesienie towarów o wadze przekraczającej 31,5 kg, dostawy w określonym przedziale godzinowym. W przypadku potwierdzenia przez Sklep internetowy dostępności powyższych usług oraz opłacenia ich przez Klienta, zostaną one uwzględnione podczas realizacji zamówienia.
 15. Konsument proszony jest podczas odbioru o sprawdzenie stanu przesyłki zawierającej zamówiony towar. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru Konsument proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki (ze szczególnym uwzględnieniem ilości i rodzaju zabezpieczeń, a także naklejek ostrzegawczych na przesyłce oraz okoliczności powstania szkody) i podpisanie go jednocześnie przez pracownika firmy kurierskiej lub przewozowej i odbiorcę przesyłki. W przypadku, o którym mowa powyżej, Konsument informuje Sklep internetowy o zaistniałym fakcie drogą e-mailową lub telefonicznie.
 16. Klient niebędący Konsumentem jest bezwzględnie zobowiązany do zbadania stanu przesyłki i zamówionego  towaru w obecności kuriera lub pracownika firmy przewozowej. Jeśli przesyłka lub zamówiony towar nosi  ślady uszkodzenia, Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do  spisania w obecności kuriera lub pracownika firmy przewozowej protokołu szkody określającego stan przesyłki lub towaru (ze szczególnym uwzględnieniem ilości i rodzaju zabezpieczeń, a także naklejek ostrzegawczych na przesyłce oraz okoliczności powstania szkody) i podpisania go jednocześnie przez pracownika firmy kurierskiej lub przewozowej i odbiorcę przesyłki. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany poinformować Sklep internetowy o zaistniałym fakcie drogą e-mailową w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia szkody i spisania protokołu określającego stan przesyłki oraz towaru, a także do przesłania skanu lub zdjęcia protokołu, o którym mowa powyżej, na adres e-mail: serwis@poziom21.pl . W sytuacji gdy Klient niebędący Konsumentem odbierze przesyłkę i nie sprawdzi stanu zamówionego towaru, o czym mowa powyżej, wówczas na Klienta niebędącego Konsumentem przechodzi ryzyko związane z ewentualnymi uszkodzeniami, które nie zostały stwierdzone w momencie dokonywania odbioru w obecności kuriera oraz wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem.
 17. W przypadku, gdy uszkodzenie zamówionego towaru lub przesyłki nie zostało wykryte niezwłocznie w obecności kuriera lub pracownika firmy przewozowej, Klient niebędący Konsumentem jest bezwzględnie zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki do spisania protokołu szkody określającego stan przesyłki lub towaru (ze szczególnym uwzględnieniem ilości i rodzaju zabezpieczeń, a także naklejek ostrzegawczych na przesyłce oraz okoliczności powstania szkody) i podpisania go jednocześnie przez pracownika firmy kurierskiej lub przewozowej i odbiorcę przesyłki. Klient niebędący Konsumentem zgłasza udokumentowaną szkodę właściwej firmie kurierskiej lub przewozowej. W związku z powyższym to Klient niebędący Konsumentem dochodzi wszelkich  roszczeń od firmy przewozowej lub kurierskiej, w przypadku gdy nie zbadał stanu przesyłki i zamówionego towaru w chwili dostarczenia go przez kuriera lub firmę przewozową.
 • 4

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub importera (gwaranta). Podstawą do wykonywania przez Klienta uprawnień z tytułu gwarancji jest numer dokumentu zakupu (faktura VAT lub paragon) wystawionego przez Sprzedawcę. Towary oferowane w ramach prowadzonej przez Sklep internetowy sprzedaży wysyłkowej są objęte 12-miesięcznym okresem ochrony gwarancyjnej. Warunkiem udzielenia gwarancji na zmywarki, piece konwekcyjno-parowe, urządzenia gazowe i elektryczne zasilane z gniazdka 400V jest ich podłączenie przez autoryzowany serwis. Lista autoryzowanych serwisantów dostępna jest na życzenie u Sprzedawcy.
 2. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne, w szczególności takie jak uszczelki, żarówki oraz wszelkie inne elementy ulegające naturalnemu zużyciu, w tym także części zamienne elektryczne i gazowe, a także sprzedawane w Sklepie Internetowym oddzielnie części zamienne gazowe i elektryczne oraz podzespoły do towarów.
 3. W ramach gwarancji, o której mowa powyżej, w zależności od produktu gwarant zapewnia naprawę we własnym serwisie lub części zamienne do reklamowanych towarów. W takiej sytuacji Klient ponosi koszt i ryzyko odesłania wadliwych części do wskazanego przez Sprzedawcę serwisu w terminie do 7 dni od otrzymania części zamiennych. W przypadku nieodesłania wadliwych części we wskazanym terminie, Sprzedawca obciąży Klienta kosztami części zamiennych oraz transportu.
 4. W związku z pkt. 3 Klient korzystający z gwarancji, może zwrócić się do Sprzedawcy o wskazanie autoryzowanego serwisu uprawnionego do wymiany wadliwych części, przy czym Klient ponosi koszty dojazdu serwisanta i świadczonej usługi serwisowej.
 5. Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub importera) oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. 
 6. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad fizycznych i prawnych. W przypadku Klienta, będącego Konsumentem, uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje w terminie 2 (dwóch) lat od daty dostarczenia towaru lub 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.
 7. Reklamację z tytułu rękojmi Klient  będący Konsumentem może złożyć za pomocą formularza. Na adres ul. Wyzwolenia 21a; 43-438 Brenna lub email: serwis@poziom21.pl
 8. W przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji  wyłącznie za pomocą formularza.
 10. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Konsument może żądać usunięcia wady towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. Klient będący Konsumentem i wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą, powinien odesłać towar na własny koszt i ryzyko na adres wskazany przez Sprzedawcę, przy czym Konsument według własnego uznania wybiera podmiot świadcząc usługi kurierskie, pocztowe bądź przewozowe. Do odsyłanego towaru Klient będący Konsumentem powinien dołączyć dowód zakupu. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę zwraca on rzeczywisty (udokumentowany) koszt wysyłki poniesiony przez Konsumenta, o którym mowa powyżej, z zastrzeżeniem że wysokość zwracanej Konsumentowi kwoty pokrywającej koszt wysyłki, będzie nie wyższa niż maksymalny koszt/cena/należność za wysyłkę danego towaru zgodnie z najtańszą  opcją  według cennika Poczty Polskiej z dnia wysyłki towaru. Zwrot jest dokonywany na rachunek bankowy Konsumenta.
 12. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni, od daty otrzymania reklamacji w prawidłowej postaci, ustosunkuje się do niej i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.
 13. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta i braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność za towar oraz koszt wysyłki, poniesiony przez Konsumenta zgodnie z pkt. 11, w ciągu 14 dni.
 • 5

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 2. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
 3. gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 4. gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 5. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 6. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 7. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 9. gdy przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 10. gdy Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 11. gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 12. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 13. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 14. świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 15. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 17. Zwrot należności za towar i kosztu dostarczenia przedmiotu do Konsumenta zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu towaru. Jeżeli  Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla danego towaru, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 19. Koszt odesłania towaru do Sklepu internetowego ponosi Konsument, chyba że zostało to uzgodnione inaczej ze Sprzedawcą.
 20. Nieodebranie zamówionego towaru przez Klienta będącego Konsumentem nie jest traktowane jako skuteczne odstąpienie od umowy. W takim przypadku Klient będący Konsumentem powinien odstąpić od umowy sprzedaży, w sposób o którym mowa w pkt. 1.
 21. W przypadku nieodebrania towaru Klient będący Konsumentem ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy oraz jest zobowiązany do dokonania względem Sprzedawcy kompensaty zgodnie z art. 498 § 1 Kodeksu Cywilnego, jednakże do wartości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru oraz pokrycia kosztu magazynowania towaru według cennika wskazanego na stronie Sklepu. W razie nieodebrania przez Konsumenta towaru przechowywanego w magazynie, pierwsze wezwanie do zapłaty kosztów, o których mowa powyżej, zostanie wysłane po upływie 14 dni magazynowania towaru. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku nieodebrania bądź odmowy odebrania przez Konsumenta przesyłki wysłanej za pobraniem.
 22. W przypadku nieodebrania bądź odmowy odebrania przez Konsumenta towaru wysłanego za pobraniem, Konsument ponosi całkowity koszt wysłania towaru do niego oraz jego odesłania do Sprzedawcy. Dodatkowo w sytuacji, gdy przesyłka za pobraniem będzie magazynowana, Konsument zobowiązany jest także do pokrycia kosztu magazynowania towaru zgodnie z aktualnym cennikiem.
 23. Klient niebędący Konsumentem nie może anulować złożonego zamówienia, a także dokonać odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży. Powyższe nie dotyczy przesłanek odwołania oferty między przedsiębiorcami wskazanych w art. 662 (2) § 1 Kodeksu Cywilnego.
 24. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru bądź też odmowy jego odebrania przez Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem, Klient zobowiązuje się do pokrycia kary umownej w wysokości 61,5 zł (słownie: „sześćdziesiąt jeden zł 50/100”) oraz kosztów przesyłki poniesionych przez Sprzedawcę, a także kosztów magazynowania towaru do czasu jego odbioru według cennika i uiszczenia należnej opłaty za towar i jego ponowną wysyłkę.
 25. Z zastrzeżeniem pkt. 10 i 11, Zwrot pełnowartościowego towaru przez Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem, jest możliwy wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Sprzedawcy i  na warunkach indywidualnie przez niego określonych, w terminie 3 dni od daty wysyłki towaru. W takim przypadku Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do pokrycia opłaty logistycznej w wysokości 15% ceny katalogowej brutto zwracanego towaru z dnia sprzedaży oraz kosztu dostarczenia towaru, o którym mowa powyżej i odesłania na własny koszt i ryzyko na adres wskazany przez Sprzedawcę. Zwrot pieniędzy za towar, pomniejszony o opłatę logistyczną i koszt dostarczenia towaru odbywa się na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 • 6

DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usługi i realizacji umowy. Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta (imię, nazwisko/ nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu, adres mailowy) jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca - właściciel Sklepu internetowego (dane kontaktowe: Poziom21 S.C. 00 48 791 00 21 00; firma@poziom21.pl ), który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”). 
 3. Dane osobowe Klienta, o których mowa w pkt. 1, będą przechowywane przez administratora danych osobowych, wskazanego w pkt. 2, przez okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim lub podmiotom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy i usług świadczonych w związku z nią na podstawie Regulaminu, w szczególności: dostawcom, importerom i producentom towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym, właścicielom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki a także ich pracownikom w celu dostarczenia przesyłki, przedsiębiorcom prowadzącym serwisy obsługujące płatności internetowe, w celu dokonania autoryzacji płatności, serwisantom, administratorom systemu księgowego, administratorom systemu komputerowego, adwokatom oraz radcom prawnym obsługującym i reprezentującym Sprzedawcę.
 5. Przed skorzystaniem z usług serwisów płatności elektronicznych zaleca się uprzednie zapoznanie się z regulaminami korzystania z usług tych serwisów.
 6. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu internetowego oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także RODO.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów. Sprzedawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 8. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, w szczególności Klientowi przysługuje prawo do żądania od administratora, o którym mowa w pkt. 2, dostępu do powierzonych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także uprawnienie do przenoszenia powierzonych danych osobowych i prawo żądania dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 9. Skorzystanie z prawa żądania dostępu do danych, domaganie się ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz skorzystanie z uprawnienia do przenoszenia danych osobowych i prawa żądania dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres: firma@poziom21.pl  stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta. Sprzedawca odpowie na żądanie Klienta w formie e-mail niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty otrzymania ww. żądania.
 10. Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 11. Administrator jest zobowiązany do zgłoszenia przypadków naruszenia ochrony danych osobowych do PUODO nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. W przypadku jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
 12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu internetowego jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.
 13. Wraz z usunięciem konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 • 7

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW - FAKTURA ELEKTRONICZNA

 1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r. poz. 1485 ze zm.), podpis Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Klient niebędący Konsumentem otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Klient składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy firmy, nr NIP itp.) dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, domniemywać się będzie, iż zakup jest dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na dane Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem.
 2. Klient niebędący Konsumentem akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym, o którym mowa w § 3 pkt. 5.
 3. Faktura do paragonu dla Przedsiębiorców może zostać wystawiona wyłącznie wtedy, gdy na paragonie znajduje się numer identyfikujący nabywcę NIP. Brak numeru NIP na paragonie uniemożliwi wystawienie faktury VAT dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca zastrzega, że ze względów technicznych nie ma możliwości wystawienia paragonu z numerem NIP, dlatego aby uzyskać fakturę VAT z numerem NIP, Kupujący zobowiązany jest do podania kompletnych danych wraz z numerem NIP podczas składania zamówienia.
 4. Za moment otrzymania faktury w formie elektronicznej przez Klienta niebędącego Konsumentem uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient niebędący jednocześnie Konsumentem może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną poprzez kontakt z biurem obsługi Sklepu internetowego
 • 8

PŁATNOŚCI KARTĄ

1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. Dostępne formy płatności:

 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Płatności online
 • BLIK
 • Alior Raty"

 

2019-04-10_banner_1215x200A.png

 

 • 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się w pierwszej kolejności do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w pkt. 2.wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy w przypadku Konsumenta będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument w celu pozasądowego rozwiązania sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z Platformy ODR  dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy w przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 
 5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 roku do odwołania.